Furnizare electrica online dating

posted by | Leave a comment

În cazul modificării prețurilor/tarifelor reglementate la clienții finali în interiorul unui interval de facturare, valoarea facturii se calculează aplicând prețurile aprobate la consumul de energie electrică înregistrat/estimat, aferent fiecărei perioade tarifare din cadrul intervalului de facturare respectiv, în conformitate cu procedura menționată la art. În cazul în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare patrimonială, consumul corespunzător indecșilor citiți se majorează sau se diminuează, după caz, cu cantitatea de energie electrică activă și reactivă corespunzătoare pierderilor de energie electrică din elementele de rețea cuprinse între cele două puncte.În cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau cu eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum și în alte cazuri de neînregistrări/înregistrări eronate ale consumului, energia electrică facturată este recalculată și plățile se regularizează în conformitate cu prevederile art. În cazul locurilor de consum la care citirea contorului se face la intervale mai mari de o lună sau decalat față de începutul lunii, stabilirea cantității lunare de energie aferente fiecărui furnizor, în vederea decontării pe piața angro, se face conform unei metodologii de repartizare lunară a cantităților de energie electrică măsurate la intervale mai mari de o lună sau decalat față de începutul lunii, elaborată de fiecare OR.Consultați politica noastră privind modulele cookie. Energia electrică furnizată este facturată de către furnizor pe baza energiei electrice furnizate în intervalul de facturare și, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice, procesul de facturare constând, în principal, în următoarele activități: Factura pentru energia electrică furnizată se emite, de regulă, după fiecare interval de facturare, cu excepția cazului în care, prin contract, părțile implicate au convenit o altă periodicitate de emitere a facturii.Furnizorul emite factura cu contravaloarea consumului de energie electrică pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul părților, în cazul în care clientul final are mai multe locuri de consum, pentru toate locurile sale de consum pentru care a încheiat contract de furnizare cu respectivul furnizor.modul în care a fost stabilită cantitatea de energie electrică facturată, respectiv măsurare, estimare sau autocitire, în cazul clienților finali la care intervalul de citire este mai mare decât cel de facturare; semnificația fiecărei obligații de plată cuprinse în factură, respectiv energie activă facturată, energie reactivă facturată, corecții de energie activă/reactivă, taxă pentru putere, penalități pentru depășirea puterilor contractate, penalități pentru abateri de la prognoza de consum, penalități pentru întârziere la plata facturilor etc.; Modalitatea de transmitere/comunicare a facturilor de energie electrică este aleasă de către clientul final dintre cele practicate de furnizor.Suplimentar, furnizorii pot pune la dispoziția clienților finali și alte mijloace de transmitere a indexului, respectiv prin mijloace electronice, prin depunere la punctul unic de contact/de informare regională/locală al furnizorului și, eventual, alte modalități, conform clauzelor contractuale.Se admite facturarea în avans, înainte de încheierea perioadei pentru care se emite factura, dar cu respectarea perioadei de maximum 6 luni pentru citirea și emiterea facturii de regularizare, numai la solicitarea scrisă a clientului final sau în condițiile stabilite prin contractele de furnizare a energiei electrice; solicitarea scrisă a clientului final privind facturarea în avans trebuie să conțină cel puțin perioada pentru care se solicită facturarea în avans și consumul de energie electrică estimat.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 09310000-5 – Electricitate (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Da II.1.8) Impartire in loturi Nu II.1.9) Vor fi acceptate variante Nu II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Cantitatea minima a unui contract subsecvent este de 75 MWh.Autoritate contractanta: Ministerul Mediului Numar anunt: 173952 / Denumire contract: furnizare energie electrica Moneda in care se transmite oferta de pret: RON Planuri anuale de achizitii publice An Denumire plan Denumire detaliu plan Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Ministerul Mediului Adresa postala: B-dul Libertatii nr.12, sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 040129 , Romania , Punct(e) de contact: Marilena Tuta , Tel.Pentru fiecare an bugetar vor fi încheiate Contracte subsecvente.II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Scopul achizitiei îl reprezinta realizarea alimentarii cu energie electrica de joasa tensiune a Ministerului Mediului, reducerea cheltuielilor aferente consumului de energie electrica, îmbunatatirea conditiilor tehnice si a modalitatilor de plata, fara modificarea solutiilor de alimentare existente.

Leave a Reply

  1. russian womas on dating 08-Jul-2017 18:53

    It was just a matter of time until other cam sex sites started popping up around the web.

  2. Xxxlive freesexwebcams 08-Dec-2017 01:31

    Half of the illegal brothels are run by the Albanian Mafia.

  3. lzw kodierung online dating 02-Jul-2017 01:06

  4. dating site murderer memes about relationships 16-Jul-2017 02:19

    You will realize how many positive and open-minded people are around you, many of them are ready for new exciting challenges and experiences, how many people dream to meet a cheerful and sociable person like you.

ferne go dating